Загальна кількість переглядів сторінки

СТАТУТНІ ДОКУМЕНТИ


Преамбула

Засновники і представники обєднання громадян – члени громадсько-молодіжної організації „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, м. Тернопіль,

·         усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє дітей-сиріт;
·         розуміючи, що захист прав і покращення життя є вирішальним для долі дітей-сиріт;
·         вважаючи, що діти-сироти повинні бути повністю підготовлені до самостійного життя в сім’ї та в суспільстві;
·         беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації про права дитини, “на суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов’язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім’ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів до існування ”;
·         визнаючи проблеми дітей-сиріт і особисті переживання;
·         нагадуючи, що Організація Об’єднаних Націй в Загальній Декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особисте піклування та допомогу;
·         впевнені у тому, що діти-сироти знайдуть гідне місце в суспільстві;
·         визнаючи важливість міжнародного співробітництва для покращення умов життя дітей-сиріт;
·         посилаючись на свідоцтво про реєстрацію нашого обєднання громадян від 15 лютого 1999 року за номером 25353550,
на Загальних зборах членів громадсько-молодіжної організації „БРАТЕРСТВО СИРІТ” погодилися з цим Статутом і ухвалили нижченаведене:

1.                  НАЗВА ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
1.1.              Повна назва українською мовою:
                  Громадсько-молодіжна організація „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
1.2.             Повна назва російською мовою:
                  Общественно-молодёжная организация БРАТСТВО СИРОТ”.
1.3.             Повна назва англійською мовою:
                  Public and Youth Organization “ВROTHERHOOD OF ORPHANS.
1.4.             Надалі громадсько-молодіжна організація „БРАТЕРСТВО СИРІТ” іменується у Статуті „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
2.                 СТАТУС  «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
2.1.             „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є недержавною й неприбутковою громадською молодіжною організацією, створеною на основі єдності інтересів для задоволення і захисту своїх законних прав, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів, які відповідають чинному законодавству України. „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є місцевим об'єднанням, діяльність якого поширюється на території м. Тернополя.
2.2.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є юридичною особою, права і обов'язки якої набуває з дня державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своєю назвою, фірмові бланки, веб-сторінку, свою символіку, які відповідають чинному законодавству України, може бути позивачем і відповідачем у суді, виступати у цивільних правовідносинах від свого імені.
2.3.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів та самоврядування.
2.4.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” здійснює свою діяльність на основі і відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації", інших чинних законів України та даного Статуту.


3.                 ЮРИДИЧНА АДРЕСА «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
3.1.             Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” знаходиться за адресою: 46001, м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 23, офіс 69.
3.2.            Зміни до п.3.1 даного Статуту  вносяться шляхом подання таких змін розпорядженням Президента „Братерство сиріт” після погодження з рішенням Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
4.                 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
4.1.             Згуртування молоді, дітей-сиріт на духовних, національно-патріотичних, культурних засадах, що дозволяє сформувати свідому ідейну, впевнену у собі, особистість для створення єдиної сім'ї та умов для соціально-культурної, правової діяльності, спрямованої на підтримку та захист житлових, соціальних й інших прав сиріт і дітей, які залишились без піклування  батьків,  передбачених  Конституцією  України та міжнародними угодами, ратифікованими Верховною Радою України.
4.2.            Налагодження інформаційних і творчих контактів, у тому числі й міжнародних, які сприяють процесу входження України, зокрема, м. Тернополя, у світовий культурний простір. Утвердження України як соціально-демократичної держави.
4.3.            Здійснення усіх видів творчої, наукової, просвітницької і популяризаторської діяльності, надання правової допомоги, що відповідає безпосередній роботі „БРАТЕРСТВО СИРІТ” по захисту конституційних прав сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків.
4.4.            Бачення „БРАТЕРСТВО СИРІТ” – це подолання сирітства в Україні та впровадження якнайкращого майбутнього щодо задоволення інтересів дітей-сиріт, що передбачені Конвенцією ООН про права дитини. Місією „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є згуртування та єднання сиріт задля взаємодопомоги і спільного вирішення першочергових проблем, життєвих труднощів.
5.                 ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  «БРАТЕРСТВО  СИРІТ»
5.1.             Надання соціальної, матеріальної, культурної, психологічної, інформаційної допомоги сиротам і дітям, які залишились без піклування батьків з метою інтеграції їх у суспільство.
5.2.            Участь у благодійній діяльності, здійснення соціальних програм та заходів щодо дітей і студентів з числа дітей-сиріт, сприяння гармонійному розвитку міжнаціональних відносин.
5.3.            Різноманітна підтримка творчих сил, які працюють у контексті проблематики сучасної культури та науки.
5.4.            Організація і проведення наукової, спортивної та гуртково-навчальної діяльності, спрямованої на реалізацію своїх статутних цілей й завдань.
5.5.            Сприяння в наданні медичної допомоги, утвердженні здорового способу життя.
5.6.            Сприяння у наданні правової допомоги, вирішенні житлових питань та працевлаштування членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
5.7.            Підготовка культурних програм, заходів, проектів, спрямованих на формування у членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” високих моральних якостей та естетичних смаків, розвиток у них організаторських і творчих здібностей, а також їх організаційне, методичне, фінансове, матеріальне та інші види забезпечень.
5.8.            Налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, установами, підприємствами, юридичними та фізичними особами.
5.9.            Надання шефської допомоги дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків.
5.10.         Створення сприятливих умов для покращення життя дітей-сиріт в сім’ї та в суспільстві, їх самореалізації і самовдосконаленні, а також адаптації сиріт до самостійного життя, підготовці до сімейного благополуччя.
5.11.          Участь у справах захисту дітей-сиріт щодо найкращого задоволення їх інтересів, сприяння у формуванні прийомних сімей та поширення цього процесу з ціллю сімейного типу методів догляду за дитиною-сиротою і їх виховання.
5.12.         Сприяння у підготовці до професійного самовизначення сиріт, надання різного плану порад щодо соціального оточення, умов праці, особливостей конкретної спеціальності.
5.13.         Розширення контактів, обміну ідеями та досвідом роботи з подібними об'єднаннями, як з українськими, так і із закордонними.
5.14.         Дослідження та висвітлення сирітських проблем для сприяння змінам законодавства та державної політики щодо сім'ї та дитинства в Україні.
5.15.         Участь у створенні умов для втілення потенційних творчих можливостей сироти.
5.16.         Сприяння у молодіжному житловому будівництву щодо розв’язання проблеми місця проживання та покращення житлово-побутових умов сиріт.
5.17.         Займатися іншими видами діяльності, що спрямовані на забезпечення виконання місії, досягнення поставленої мети„БРАТЕРСТВО СИРІТ”  та не суперечить чинному законодавству України.
6.                 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
6.1.             Для реалізації своїх цілей і завдань, „БРАТЕРСТВО СИРІТ” користується правом:
6.1.1.            укладати в Україні та за її межами різноманітного роду угоди та інші юридичні акти з підприємствами, організаціями, установами, спілками, фондами і приватними особами, будь-якої форми власності, про співробітництво й взаємодопомогу чи надання технічної допомоги;
6.1.2.            лобіювати, виражати і захищати законні інтереси та права її членів у державних та громадських органах;
6.1.3.            проводити масові заходи у відповідності до чинного законодавства;
6.1.4.            отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування необхідну для своєї діяльності інформацію;
6.1.5.            засновувати засоби масової інформації;
6.1.6.            здійснювати зовнішню діяльність з обміну досвідом;
6.1.7.            виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
6.1.8.            організовувати тимчасові творчі колективи;
6.1.9.            розробляти та впроваджувати комплекс заходів, що спрямовані на вирішення завдань відповідно до статутних цілей;
6.1.10.        здійснювати громадський контроль, проводити спільний моніторинг діяльності закладів, установ, в яких перебувають на вихованні діти-сироти у відповідності до чинного законодавства;  
6.1.11.        користуватися об’єктами державної та комунальної власності у відповідності до законодавства;
6.1.12.        отримувати будь-які види і форми допомог, а також пільг, що передбачені законом;
6.1.13.        надання різного роду допомоги у розробці законодавчих актів;
6.1.14.        вступати у спілки, союзи, обєднання, асоціації; а також утворювати блоки чи коаліції;
6.1.15.        реалізовувати спільні програми або проекти з іншими громадськими, благодійними організаціями чи фізичними особами;
6.1.16.        користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї діяльності;
6.1.17.        створювати умови, які б забезпечували реалізацію положень Конвенції ООН про права людини та Конвенції ООН про права дитини.
6.2.            Втручання  органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх  посадових  осіб  у  діяльність „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, так само як і втручання „БРАТЕРСТВО СИРІТ” у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб чи інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом.
6.3.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” зобов'язується забезпечити:
6.3.1.            дотримання вимог Закону України „Про об'єднання громадян” та інших законодавчих актів чинного законодавства України.
6.4.            Керівний та виконавчий орган „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, їх особи зобов’язані діяти лише на підставі даного Статуту, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.
7.                 СТРУКТУРА  І  ЧЛЕНСТВО  «БРАТЕРСТВО  СИРІТ»
7.1.             Органами управління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є:
7.1.1.            Загальні збори членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.1.2.            Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” на чолі з Президентом;
7.1.3.            Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.2.            Найвищим керівним органом „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є Загальні збори членів, які скликаються не менше, ніж один раз на два роки за рішенням Правління на вимогу більше як 30% членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” чи за розпорядженням Президента в разі першочергової необхідності, коли неможливо протягом трьох разів скликати склад членів Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.3.            До виключної компетенції Загальних зборів членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” відносяться:
7.3.1.            прийняття Статуту, внесення змін і доповнень до нього, а також прийняття у новій редакції Статут „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.3.2.            визначення кількісного складу Правління, обрання й відкликання їх членів;
7.3.3.            обрання Моніторингової групи терміном на три роки;
7.3.4.            обрання на посаду Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ” терміном на три роки;
7.3.5.            прийняття рішень про вихід із спілок об'єднань громадян чи коаліцій, асоціацій;
7.3.6.            розгляд скарг членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” на дії Правління, Президента та їх рішень;
7.3.7.            затвердження рішення Правління про звільнення від сплати членських внесків;
7.3.8.            призначення Ліквідаційної комісії;
7.3.9.            подання пропозицій щодо внесення змін у кошторис, який затверджується рішенням Правління або керівником виконавчого органу „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.3.10.        виключення членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” за поданими рішеннями Правління;
7.3.11.        прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, перевірок чи моніторингу діяльності виконавчого органу „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.3.12.        заслуховування звітності всього складу Правління, а також Керуючого Справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.3.13.        призначення та звільнення Голови й інших членів Лічильної комісії „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.3.14.        дострокове припинення повноважень Правління за наявності висновку Президента про порушення ним Статуту „БРАТЕРСТВО СИРІТ” чи неможливості подальшого функціонування та призначення, в такому разі, тимчасового складу Правління.
7.4.            Загальні збори членів вважаються правомірними, якщо в їх роботі беруть участь понад 50% членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” від загальної кількості.
7.5.            Всі рішення на Загальних зборах приймаються чи ухвалюються більшістю голосів від числа усіх членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” (50% + 1 голос), крім обрання Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ” та внесення змін чи доповнень до даного Статуту, ліквідації чи реорганізації „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.

7.6.            В період між Загальними зборами членів керівництво діяльністю „БРАТЕРСТВО СИРІТ” здійснює Правління, яке збирається для роботи не рідше трьох разів на рік. Правління на чолі з Президентом „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є постійно діючим центральним статутним органом „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.7.            Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”:
7.7.1.            забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
7.7.2.            визначає основні стратегічні напрямки діяльності „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.7.3.            здійснює розгляд заяв і приймає рішення про прийняття, поновлення у членство „БРАТЕРСТВО СИРІТ” та подає на розгляд й ухвалення Загальними зборами членів „Братерство сиріт” рішення про виключення членів з „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.7.4.            розглядає заяви, пропозиції, зауваження членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” щодо соціально-правового розвитку, організаційних заходів, гуманітарних і інформаційних питань;
7.7.5.            формує позитивний імідж „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.7.6.            щорічно у вересні місяці складає тактичні та операційні плани діяльності „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, разом з Керуючим справами готує щорічні звіти за проведену діяльність „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.7.7.            організовує фандрейзингову діяльність щодо залучення локальних ресурсів;
7.7.8.            у відповідності до діючого законодавства України, вирішує питання про надання шефської допомоги або взяття під соціальний патронат чи захист;
7.7.9.            розробляє і затверджує положення про сплату вступного і членських внесків, з погодженням з Керуючим справами;
7.7.10.        разом з Президентом координує роботу Управління справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”
7.7.11.        затверджує фірмовий бланк „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.7.12.        здійснює інші повноваження, передбачені Статутом „Братерство сиріт”.
7.8.            Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами і не може бути менше трьох осіб. Члени Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” обираються строком на три роки. В разі парної кількості членів складу Правління,  під час голосування перевага голосу надається Президенту „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ” завжди має бути присутнім на всіх засіданнях Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” і голосує останнім.
7.9.            За свою діяльність члени Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” готують письмові звіти та звітуються перед звітно-виборчими Загальними зборами членів „Братерство сиріт”.
7.10.         Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ”:
7.10.1.        керує поточною та перспективною діяльністю „БРАТЕРСТВО СИРІТ” і несе відповідальність за її реалізацію;
7.10.2.        представляє її інтереси у стосунках з органами місцевої влади, організаціями, підприємствами та установами, заключає від імені „БРАТЕРСТВО СИРІТ” договори й контракти, забезпечує їх виконання, діє без довіреності, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки, видає доручення;
7.10.3.        є розпорядником кредитів з подальшим затвердженням і звітністю на Загальних зборах;
7.10.4.        на основі та на виконання Статуту і завдань „БРАТЕРСТВО СИРІТ” видає розпорядження, які є обов’язковими до виконання;
7.10.5.        у межах своєї компетенції вирішує питання соціального, кадрового спрямування;
7.10.6.        в разі необхідності, утворює тимчасові комісії, які діють в межах визначених Правлінням повноважень, з розгляду чи розв’язання питань для подання ними рекомендацій;
7.10.7.        призначає на посаду та звільняє з посади Керуючого Справами, який входить до складу виконавчого органу „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.10.8.        очолює Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.10.9.        утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Керуючого справами підрозділи, відділи виконавчого органу „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.10.10.    підписує рішення Правління та погоджує з Лічильною комісією щодо внесення змін до складу членів „Братерство сиріт”;
7.10.11.    нагороджує за успіхи і досягнення членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” та інші організації, установи, які зробили вагомий внесок щодо покращення становища сиріт;
7.10.12.    здійснює інші повноваження, передбачені даним Статутом.
7.11.          Президент обирається з числа членів чи Почесних членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, які досягли двадцятирічного віку, шляхом відкритого голосування строком на три роки. Він вважається обраним, якщо за нього проголосувало 2/3 учасників Загальних зборів. Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ” не може входити до складу Моніторингової групи чи обіймати посади в інших громадських або благодійних організаціях в Україні. Чергові вибори Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ” проводяться на звітно-виборчих Загальних зборах членів в передостанню неділю лютого місяця третього року повноважень Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.12.         Кожний кандидат на посаду Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ” повинен відповідати вимогам п.7.11 даного Статуту, подати в місячний строк, за три тижні до початку засідання звітно-виборчих Загальних зборів членів, реєстраційну заяву, встановленої форми на імя Керуючого справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, та свою програму дій щодо ретроспективи розвитку „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, обсягом не менше пяти аркушів. Форму і зміст реєстраційної заяви на пост кандидата в Президенти „БРАТЕРСТВО СИРІТ” складає Правління та погоджується з Керуючим справами.
7.13.         „БРАТЕРСТВО СИРІТ” має фіксоване індивідуальне членство.
7.14.         Членами „БРАТЕРСТВО СИРІТ” можуть бути особи, віком від 14-ти до 28 років, які є сиротами або дітьми, які залишились без піклування батьків.
7.15.         Підставою для прийняття у члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є відповідність заявника вимогам п. 7.14 даного Статуту, оформлена у письмовій формі. Форму і зміст заяви про вступ у члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ” затверджує орган Правління за поданням Лічильної комісії „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.16.         У випадку не прийняття в члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ” заявнику у 20-ти денний термін має бути дана письмова відмова на його вимогу. Заявник може звернутися із скаргою про неприйняття його в члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ” до Лічильної комісії, яка виносить дане звернення до найближчих Загальних зборів членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.17.         Члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ” мають право:
7.17.1.        обирати і бути обраним в органи управління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.17.2.        вносити в органи управління „БРАТЕРСТВО СИРІТ” пропозиції та зауваження з питань її діяльності;
7.17.3.        брати участь у діяльності „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, її органів та підрозділів;
7.17.4.        отримувати інформацію про заходи „БРАТЕРСТВО СИРІТ” та брати участь у них;
7.17.5.        отримувати матеріальну, фінансову допомогу; у тому числі правовий захист;
7.17.6.        брати участь у засіданнях Правління із правом дорадчого голосу;
7.17.7.        користуватися іншими правами і пільгами, встановленими Загальними зборами та Правлінням „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.17.8.        на інші повноваження, що передбачені даним Статутом.
7.18.         Кожен фіксований член „БРАТЕРСТВО СИРІТ” має на чергових, позачергових і звітно-виборчих Загальних зборах один голос. Голова і секретар, які обираються на Загальних зборах членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, завжди у будь-якому випадку голосують останніми. Голосування з будь-яких питань на Загальних зборах членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є відкритим.
7.19.         Член „БРАТЕРСТВО СИРІТ” зобов'язаний:
7.19.1.        дотримуватись положень Статуту і виконувати рішення органів управління;
7.19.2.        активно сприяти реалізації поставленої мети та завдань;
7.19.3.        виконувати взяті на себе зобов'язання щодо „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.19.4.        не здійснювати дій, які можуть завдати шкоду „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.20.        Кожний член „БРАТЕРСТВО СИРІТ” має право вийти із неї за письмовою заявою. При виході або виключенні члена з „БРАТЕРСТВО СИРІТ” внески і пожертви не повертаються, якщо інше, не обговорено окремим голосуванням.
7.21.         Контрольним органом „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є Моніторингова група, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, має право вимагати негайного і безумовного підняття всіх необхідних документів й відомостей щодо „БРАТЕРСТВО СИРІТ” від будь-яких осіб „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, оформляє акти по проведених ревізіях, перевірках не менше двох разів на рік, подає звіти на вимогу Правління чи Загальних зборів членів, звітується перед Загальними зборами членів. В разі необхідності Моніторингова група може долучати експертів чи спеціалістів при організації перевірок чи аналізі зібраної інформації. Моніторингова група зобов’язана виконувати розпорядження Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ” про перевірку програми чи проекту.
7.22.        Члени Моніторингової групи обираються Загальними зборами із членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” терміном на три роки. Члени Моніторингової групи не можуть входити до складу Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Кількісний склад Моніторингової групи встановлюється Загальними зборами членів. Директора Моніторингової групи призначає Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ” із складу її членів.
7.23.        Лічильна комісія „БРАТЕРСТВО СИРІТ” обирається безстроково Загальними зборами членів в кількості трьох осіб, один з яких не має бути членом „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. В разі вибуття одного з осіб із складу Лічильної комісії, Президент „БРАТЕРСТВО СИРІТ” за поданням Керуючого справами призначає нову кандидатуру члена Лічильної комісії до засідання наступних Загальних зборів членів „Братерство сиріт”. До компетенції Лічильної комісії входять: раз у квартал проводять реєстрацію членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”; визначення правомірного і кількісного складу членів „Братерство сиріт”; підрахунок голосів під час проведення будь-яких Загальних зборів членів; організація та підготовка до проведення Загальних зборів „Братерство сиріт”; інші зобов’язання, які передбачені у даному Статуті. В разі неявки всього складу Лічильної комісії на засідання Загальних зборів членів „Братерство сиріт”, тоді призначається новий склад Лічильної комісії. Всі рішення Правління про внесення змін до членства „БРАТЕРСТВО СИРІТ” повинні бути обов’язково погоджені з Лічильною комісією.
7.24.        До складу виконавчих органів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” входять: 
7.24.1.      Управління справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ” на чолі з Керуючим справами;
7.24.2.      Керуючий справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”;
7.24.3.      Лічильна комісія „БРАТЕРСТВО СИРІТ” на чолі з Головою;
7.24.4.      Моніторингова група „БРАТЕРСТВО СИРІТ” на чолі з Директором.
7.25.        Найвищим виконавчим органом у „Братерство Сиріт” є Управління справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, який очолює Керуючий справами. Положення про Управління справами затверджується відповідним розпорядженням Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Внесення змін, доповнень до положення про Управління справами за поданням Керуючого справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ” здійснює Президент з обов’язковим погодженням на засіданні членів Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.26.        Керуючий справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ” призначається розпорядженням Президента терміном на три роки, але його вправі звільнити  із проведенням обов’язкової заміни. Президент може передати своїх частину повноважень Керуючому справами. В період довготривалої (більше двох місяців) відсутності Президента „Братерство Сиріт” всі функції переходять до Керуючого Справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.27.        Неможливість виконання Президентом „БРАТЕРСТВО СИРІТ” своїх повноважень за станом здоровя має бути встановлена на засіданні Правління і погоджено з Керуючим справами „Братерство Сиріт”. Виконання обов’язків Президента „Братерство сиріт” на період до обрання і вступу на пост нового Президента „Братерство сиріт” покладається на Керуючого справами „Братерство сиріт”.
7.28.        Правління може виключити із складу членства „БРАТЕРСТВО СИРІТ” при неодноразовій несплаті в установлений положенням строк членських внесків члена „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Підлягають обов’язковому виключенню із складу членства „БРАТЕРСТВО СИРІТ” члени, які протягом двох-трьох місяців жодного разу не приймали активної участі у діяльності „БРАТЕРСТВО СИРІТ” і не сплатили членських внесків, в тому числі, раз у квартал, не зареєструвалися в Лічильній комісії „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Кожна особа, яка виключена із складу членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, може письмово звернутися до найближчого скликання Загальних зборів членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” з апеляційною скаргою на дії Правління (Лічильної комісії) для вирішення питання про поновлення або відмову у поновленні в члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
7.29.        Підготовка і організація Загальних зборів членів „Братерство сиріт” (чергові, позачергові, звітно-виборчі) покладається на Керуючого справами та Лічильну комісію за розпорядженням Президента „Братерство сиріт”.  Загальні збори „Братерство сиріт” організовуються не раніше як за тридцять днів до дня їх проведення. До участі у Загальних зборах членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” допускаються зареєстровані члени „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, які не виключені за поданням Лічильної комісії рішенням Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Окремим винятком для допуску в участі в Загальних зборах членів допускаються виключені члени із складу „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, які подали скарги на поновлення і сплатили в повному обсязі членські внески.
7.30.        „БРАТЕРСТВО СИРІТ” може мати Почесне членство. Положення про Почесне членство розробляє і затверджує повний склад Правління, разом з Керуючим справами „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Почесними членами можуть бути особи віком від 28 років і їх кількість не має перевищувати 10% від всіх членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ”. Почесні члени не мають права голосу на Загальних зборах. Участь у Загальних зборах членів хоча б одного представника з почесного членства „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є обов’язковою.
7.31.         У складі виборних органів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” кількість осіб  старшого  віку (більше 28 років)  не  може  перевищувати третину членів виборних органів. До виборних керуючих органів відносяться – члени Правління „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, а до складу виборних виконавчих органів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” – члени Моніторингової групи, члени Лічильної комісії.
8.                 ГОСПОДАРСЬКА І ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1.             Для здійснення цілей і завдань, передбачених Статутом, „БРАТЕРСТВО СИРІТ” має право:
8.1.1.            здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, необхідну для реалізації статутних цілей шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, в порядку, встановленому законодавством України;
8.1.2.            засновувати підприємства, в порядку встановленому законодавством.
9.                 МАЙНО І ФІНАНСИ «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
9.1.             Джерелом надходження майна та фінансів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” є:
9.1.1.            членські внески, розмір яких встановлюється Загальними зборами;
9.1.2.            добровільні і спонсорські грошові внески й пожертвування державних, громадських та інших організацій і установ, підприємств, фізичних та юридичних-осіб як українських, так й іноземних;
9.1.3.            дарування і заповідання нерухомості, майна, творів мистецтва та інших цінностей;
9.1.4.            інші надходження, дозволені чинним законодавством.
9.2.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” володіє правом власності на засоби і інше майно, передане фізичними особами, державою, підприємствами, громадськими організаціями й спілками, установами та іншими структурами й органами, а також на майно, придбане за власні кошти.
9.3.            „БРАТЕРСТВО СИРІТ” має право на майно і засоби, придбане в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.
9.4.            Право власності „БРАТЕРСТВО СИРІТ” реалізує вищий статутний орган – Загальні збори у порядку, передбаченому законодавством України і даним Статутом.
9.5.            Функції по господарському управлінню майном покладаються на Правління та Президента „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
9.6.            Братерство сиріт” володіє правом власності на всі дослідницькі, авторські розробки й результати праці від усіх осіб, які працювали на будь-яких засадах та домовленостях у „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, якщо інше не обумовлено сторонами. Всі матеріали та їх тиражування і розповсюдження на будь-яких носіях інформації, яких автором є „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, допускається тільки з посиланням на автора.
10.             РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ «БРАТЕРСТВО СИРІТ»
10.1.          „БРАТЕРСТВО СИРІТ” реорганізується або ліквідується рішенням Загальних зборів, або в установленому Законом порядку за рішенням суду.
10.2.         У випадку ліквідації „БРАТЕРСТВО СИРІТ” (самоліквідація) Загальні збори призначають Ліквідаційну комісію. У випадку ліквідації „БРАТЕРСТВО СИРІТ” за рішенням суду, Ліквідаційна комісія призначається судом.
10.3.         При ліквідації „БРАТЕРСТВО СИРІТ” майно, що знаходиться в оренді повертається орендодавцю. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, що ліквідовується, повідомляються про її ліквідацію письмово.
10.4.         Правонаступниками „БРАТЕРСТВО СИРІТ” не можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності. Майно і кошти, що залишаються після розрахунків з кредиторами організації, не розподіляються між її членами (учасниками). Дані кошти і майно передаються за рішенням Загальних зборів членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” одній чи декільком неприбутковим організаціям, які зареєстровані в Україні і мають цілі та завдання, подібні до статутних цілей і завдань „БРАТЕРСТВО СИРІТ”.
10.5.         „БРАТЕРСТВО СИРІТ” вважається ліквідованою з дня внесення відповідного запису до Державного реєстру громадських організацій України.
10.6.         При ліквідації „БРАТЕРСТВО СИРІТ” даний Статут втрачає свою силу.
11.              ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1.           Даний Статут вступає в дію з моменту його затвердження Загальними зборами членів „БРАТЕРСТВО СИРІТ” та реєстрації його в державних органах влади.
11.2.          Всі питання діяльності „БРАТЕРСТВО СИРІТ”, які не передбачені Статутом і відповідають чинному законодавству України, вирішуються Загальними зборами членів.
11.3.          При прийнятті нової редакції Статуту „БРАТЕРСТВО СИРІТ” або внесенні змін чи доповнень до даного Статуту не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а також повідомляються про це всі відомчі органи протягом десяти днів з моменту реєстрації таких змін у державних органах виконавчої влади. Дані зміни вважаються ухваленими Загальними зборами членів, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів „Братерство сиріт”. Ці зміни до Статуту  необхідно подати Правлінню „БРАТЕРСТВО СИРІТ” за двадцять днів до початку засідання Загальних зборів членів. 
11.4.          Положення, які не знайшли відображення у даному Статуті регулюються чинним законодавством України.